Biuletyn Informacji Publicznej
RZZO - partnerzy

Kto wypełnia deklarację? Deklarację o wysokosci opłaty za odbiór odpadów składa właściciel nieruchomosci. Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W zabudowie wielolokalowej deklarację wypełnia zarządca budynku lub wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli zarząd nie został wybrany, obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli lokali (każdy właściciel lokalu składa wówczas osobną deklarację).

Gdzie i kiedy należy składać deklarację?

  1. Bezpośrednio do Urzędu Miejskiego ? w Biurze Obsługi Interesanta (parter).
  2. Drogą pocztową ? na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Deklarację można także pobrać ze strony internetowej: www.ostrow-wielkopolski.eu ? wypełnioną i podpisaną należy przynieść do Urzędu Miejskiego lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego.

W deklaracji oprócz danych adresowych i danych nieruchomości obowiązkowo trzeba podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość oraz okreslić czy odpady bedą zbierane selektywnie.

Wszelkich informacji dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi udziela: Biuro Obsługi Interesanta (parter Urzędu Miejskiego) tel. 62 58 22 400 lub Referat Gospodarki Odpadami tel. 62 58 22 219.

Ważne!
Wypełnione deklaracje należy przynieść do Urzędu Miejskiego lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski w terminie do 15 kwietnia 2013 r.

Ważne!
Umowy w zakresie odbioru odpadów upłyną z dniem 30 czerwca 2013 r. i zostaną rozwiązane przez firmy.
Szczegółowe objasnienia dotyczące wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdują sie na końcu formularza deklaracji.

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Decyzją Uchwały nr XXX/285/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, Rada Miejska zadecydowała, że na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski obowiązują dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

13,50 zł od osoby, gdy odpady będą gromadzone w sposób selektywny,
20,00 zł od osoby, jeśli odpady nie będą segregowane.

Statystyka

Odsłon artykułów:
163485

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)