O spółce

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. został utworzony w związku z wprowadzanymi zmianami w gospodarce odpadami w Polsce i nowymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie. Planowana rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów i ww. nowe regulacje prawne skłoniły Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski do utworzenia spółki celowej (podmiotu wewnętrznego) o nazwie „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim”, której powierzona została realizacja zadań własnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami.

RZZO Sp. z o.o. może świadczyć usługi składowania i przetwarzania odpadów komunalnych dla gmin, które są bezpośrednio udziałowcami Spółki lub pośrednio poprzez Związki Międzygminne, do których należą, bez względu na parytet udziałów.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako podmiot wewnętrzny(w rozumieniu obowiązujących przepisów i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości) – należy przez to rozumieć odrębną prawnie jednostkę podlegającą kontroli jednostki samorządu terytorialnego lub grupy takich jednostek analogicznej do kontroli, jaką sprawują one nad własnymi służbami, gdy jednocześnie jednostka ta wykonuje swoją działalność w zasadniczej części na rzecz kontrolującego ją organu lub grupy organów. W celu uniknięcia sytuacji wątpliwych, w odniesieniu do projektów realizowanych z udziałem dofinansowania z programów operacyjnych, przyjmuje się w Wytycznych, że charakter podmiotu wewnętrznego posiadają jedynie te spółki komunalne, których kapitał zakładowy w 100 % należy do jednostki albo jednostek samorządu terytorialnego.

01

RZZO powstać musi …

Budowa zakładu to ogromne przedsięwzięcie logistyczne i potężna inwestycja finansowa. A RZZO musi powstać, bo zgodnie z przepisami unijnymi musimy zmniejszyć ilość składowanych odpadów i z roku na rok coraz więcej odpadów ma być przetwarzanych. Na potrzeby przygotowania dokumentacji aplikacyjnej zleciliśmy opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla przedmiotowej inwestycji, który stanie się podstawą do uruchomienia przetargu na rozbudowę RZZO w trybie „zaprojektuj – wybuduj”

02

Śmieci po europejsku

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o odpadach. Ustawa ta nakazuje likwidację indywidualnych umów na wywóz śmieci, które mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zawierali dotąd z firmami wywożącymi odpady. Od połowy 2013 r. zadanie to przejmie miasto, które stanie się odbiorcą odpadów z prywatnych posesji.

03

Niezbędna inwestycja

Ostrów dostosowuje gospodarkę odpadami do wzorców z Unii Europejskiej. Głównym celem jest zniknięcie nielegalnych składowisk śmieci oraz położenie większego nacisku na segregację i odzysk. Każdy obywatel będzie płacił podatek śmieciowy, a Gmina Miasto będzie miała obowiązek zagospodarować jego odpady. Nie będzie tak jak w tej chwili -że albo ktoś chce albo nie chce płacić za wywóz odpadów. Każdy będzie musiał zapłacić podatek, a gmina będzie musiała od każdego śmieci odebrać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)