Realizacja inwestycji

Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jej zakres obejmie przede wszystkim:

 1. Zaprojektowanie i wykonanie budynku socjalno-biurowego,
 2. Zaprojektowanie i wykonanie hali do mechanicznego sortowania odpadów,
 3. Zaprojektowanie i wykonanie segmentu intensywnej stabilizacji/kompostowania (tunele stabilizacji tlenowej) odpadów wraz z niezbędnymi instalacjami i obiektami,
 4. Zaprojektowanie i wykonanie wiat i boksów na surowce wtórne oraz magazynu paliwa alternatywnego
 5. Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku socjalno-biurowego, hali, i wiat tj. placów manewrowych i technologicznych, dróg wewnętrznych, drogi p.poż., parkingów, chodników wraz z budową uzbrojenia terenu:
  • przyłącza wodociągowego,
  • przyłącza kanalizacji deszczowej,
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  • przyłącza do sieci elektroenergetycznej,
 6. Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich niezbędnych sieci między obiektowych tj.:
  • wewnętrznej sieci wodociągowej,
  • kanalizacji deszczowej (wraz z niezbędną infrastruktura jak np. zbiorniki),
  • kanalizacji sanitarnej,
  • kanalizacji odciekowej (technologicznej),
  • sieci elektroenergetycznej,
  • sieci telekomunikacyjnej,
  • monitoringu oraz sieci aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki (AKPiA).

Napięty harmonogram realizacji rzeczowo – finansowej przedmiotowej inwestycji (środki unijne pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji muszą być wydatkowane do końca 2015 roku) i wreszcie zobowiązania przyjęte przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na mocy zawartej z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą i Miastem Raszków, Gminą Sieroszewice oraz Gminą Ostrów Wielkopolski, a także Związkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz Związkiem Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej umowy wykonawczej na świadczenie usługi publicznej powodują, że RZZO Sp. z o.o. nie może sobie pozwolić na opóźnienia.

Fakt, że instalacja będąca przedmiotem projektu znajduje się w Planie gospodarki odpadami dla województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 (obok Kępna – druga realna instalacja dla Regionu IX) dodatkowo podkreśla jej znaczenie dla funkcjonowania całego Województwa Wielkopolskiego.

 

Harmonogram wydarzeń:

20.12.2011 r.
– powstanie spółki RZZO
20.08.2012 r.
– złożenie wniosku o dotację w WFOŚiGW w Poznaniu
24.09.2012 r.
– podpisanie umowy wykonawczej z następującymi gminami:
– Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
– Gmina Ostrów Wielkopolski
– Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
– Gmina i Miasto Raszków
– Gmina Sieroszewice
– Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
06.06.2013 r.
– podpisanie umowy wykonawczej z Związkiem Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej
23.04.2014 r.
– podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ
16.05.2014 r.
– oficjalne rozpoczęcie realizacji projektu poprzez uruchomienie pierwszego przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
12.08.2014 r.
– podpisanie umowy na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim.”
16.09.2014 r.
– zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na roboty i wykonawstwo.
23.02.2015 r.
– podpisanie umowy z firmą BUDIMEX S.A rozpoczynające rzeczową realizację inwestycji.
08.05.2015 r.
uzyskanie I pozwolenia na budowę w zakresie:
– zagospodarowania terenu,
– budowy infrastruktury wewnątrzzakładowej,
– budowy zbiorników,
– budowy dróg i placów wraz z infrastrukturą
22.05.2015 r.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy – firmie BUDIMEX SA.
26.05.2015 r.
uzyskanie III pozwolenia na budowę w zakresie:
– zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji hali sortowni oraz kompostowni,
– budowy hali sortowni odpadów,
– budowy tuneli stabilizacji tlenowej (kompostowni),
– budowy biofiltra,
– budowy trafostacji
29.05.2015 r.
uzyskanie II pozwolenia na budowę w zakresie:
– zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji budynku socjalno-biurowego oraz wiat magazynowych,
– budowy budynku socjalno-biurowego,
– budowy wiaty magazynowej surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych,
– budowy wiaty magazynowania paliwa alternatywnego RDF.
17.12.2015 r.
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów RZZO w Ostrowie Wlkp. z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
22.12.2015 r.
zgłoszenie zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę inwestycji – Budimex S.A. oraz dokonanie końcowego odbioru robót przez Inżyniera Kontraktu – OTS-IP Sp. z o.o.
14.01.2016 r.
Wydanie Świadectwa Przejęcia inwestycji dla RZZO Sp. z o.o. przez Inżyniera Kontraktu – OTS-IP Sp. z o.o.
24.02.2016 r.
Otrzymanie pozwolenia zintegrowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)