Zamówienia publiczne – Archiwalne

W przypadku dokumentów z ograniczonym dostępem, nalezy uzyskać hasło. Uzyskanie hasła dostępu możliwe po wcześniejszym wysłaniu pisma w tej sprawie na nr faksu: 62/ 737 58 26 lub skanu na adres e-mail: info@rzzo.com.pl

2018

Przetarg nieograniczony na sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 191212 i 191210. (liczba części – 2) Znak Sprawy RZZO/TI/2018/4

Ogłoszenie o zamówieniu  

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia   

Formularz ofertowy – załącznik nr 1  

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3  

Projekt umowy dla zadania nr 1 – załącznik nr 4  

Projekt umowy dla zadania nr 2 – załącznik nr 4  

Wykaz wykonanych usług dla zadania nr 1 i nr 2  – załącznik nr 5   

– Oświadczenia – załącznik nr 6 i 7   

Informacja z otwarcia ofert   

Wynik postępowania   

 

 

Przetarg nieograniczony na transport zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 z RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim (liczba zadań:-2) Znak Sprawy RZZO/TI/2018/2

Ogłoszenie o zamówieniu  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

Formularz oferty – załącznik nr 1   

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2   

Oświadczenie dotyczące spenienia warunków udziału w postępowania – załącznik nr 3   

Projekt  umowy dla zadania nr 1 – załącznik nr 4   

Projekt  umowy dla zadania nr 2 – załącznik nr 4   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5   

Informacja z otwarcia ofert   

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   

Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego wg normy PN-EN-590 do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. Znak Sprawy RZZO/TI/2018/1

Ogłoszenie o zamówieniu  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

Formularz oferty – załącznik nr 1   

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2   

Oświadczenie dotyczące spenienia warunków udziału w postępowania – załącznik nr 3   

Projekt  umowy – załącznik nr 4   

Informacja z otwarcia ofert wraz z przykładowym oświadczeniem dotyczącym grupy kapitałowej    

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

2017

Przetarg nieograniczony na kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) pochodzących z RZZO. Znak sprawy RZZO/TI/2017/8

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3  (WZÓR NIEAKTUALNY) 

Projekt umowy – załacznik nr 4 

Szczegółow opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5  

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz z modyfikacją 

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załacznik nr 3    (NOWY WZÓR) 

 

 

Informacja z otwarcia ofert  

Przykładowy druk oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony fizycznej terenów oraz obiektów Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Znak sprawy RZZO/TI/2017/6

Ogłoszenie o zamówieniu  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 

Projekt umowy – załacznik nr 4  

Szczegółow opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5  

Wyjaśnienie treści SIWZ   

Informacja z otwarcia ofert  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Znak sprawy RZZO/TI/2017/5

 

Ogłoszenie o zamówieniu  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   

Formularz oferty – załącznik nr 1  

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2  

Oświaczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu – załącznik nr 3  

Projekt umowy – załącznik nr 4   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 5 

Wykaz klauzul dodatkowych – załącznik nr 5 

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego – załącznik nr 6  

Ogłoszenie o zmianie zamówienia   

modyfikacja SIWZ – zmiana terminu składania i otwarcia ofert   

wyjaśnienie treści SIWZ  

Informacja z otwarcia ofert  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   

Przetarg nieograniczony na dostawę drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów oraz surowców wtórnych do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Znak sprawy RZZO/TI/2017/1

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Formularz oferty – załącznik nr 1 

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu  – załącznik nr 3 

Wzór umowy – załącznik nr 4 

 

Informacja z otwarcia ofert 

Przykładowy wzór oświadczenia o grupie kapitałowej 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania  

Przetarg nieograniczony na dostawę na podstawie umowy najmu maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Znak Sprawy RZZO/TI/2017/10

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Formularz oferty – załącznik nr 1      (WZÓR NIEAKTUALNY)

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2  

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  – załącznik nr 3  

Projekt  umowy – załącznik nr 4  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załacznik nr 5   

 

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treśli SIWZ wraz ze zmianą terminu skłądania ofert 

Formularz oferty – załącznik nr 1   (NOWY WZÓR)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   

Informacja z otwarcia ofert    

Wynik postępowania     

 

Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego mobilnego przesiewacza bębnowego z pokładem gwieździstym do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Znak sprawy RZZO/TI/2017/7

Ogłoszenie o zamówieniu  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

Formularz ofertowy – załącznik nr 1  (WZÓR NIEAKTUALNY)

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 

Wykaz wykonanych dostaw  – załącznik nr 3 

Szczegółow opis przeprzesiewacza – załącznik nr 4a   (WZÓR NIEAKTUALNY) 

Szczegółow warunki i wymagania dotyczące leasingu – załącznik nr 4b  

Istotne postaowienia umowy- załącznik nr 4  

Wyjaśnienie treści SIWZ cz. 1   

Wyjaśnienie treści SIWZ cz. 2   

Formularz ofertowy – załącznik nr 1   (NOWY WZÓR) 

Wyjaśnienie treści SIWZ cz. 3   

Modyfikacja treści SIWZ    

Szczegółowy opis przesiewacza – załącznik 4a     (NOWY WZÓR)  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji   

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej   

 

Informacja z otwarcia ofert   

Wynik postępowania    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)