Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RZZO Sp. z o.o.

W dniu 5 czerwca 2017 roku w siedzibie Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

W Zgromadzeniu wzięli udział przedstawiciele Gmin objętych systemem świadczenia usług przez RZZO  Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Spółki RZZO Sp. z o.o.

Po przyjęciu porządku obrad podjęto m.in. uchwały w sprawach zatwierdzenia:

– sprawozdania finansowego Spółki,

– sprawozdania Zarządu i  Rady Nadzorczej z działalności Spółki  za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

oraz jednogłośnie zostało udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Strykowskiemu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki  z wykonania obowiązków za 2016r.