Zamówienia publiczne – Aktualne

W przypadku dokumentów z ograniczonym dostępem, nalezy uzyskać hasło. Uzyskanie hasła dostępu możliwe po wcześniejszym wysłaniu pisma w tej sprawie na nr faksu: 62/ 737 58 26 lub skanu na adres e-mail: info@rzzo.com.pl

Kwiecień 2022

Sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości szacowanej 210 000 litrów. Znak sprawy: RZZO/DA/2022/10

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 29-04-2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia – data publikacji 29-04-2022   
Modyfikacja treści SWZ – data publikacji 11-05-2022
SWZ – nowa treść ujednolicona –  data publikacji 11-05-2022   
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – data publikacji 29-04-2022   
Załącznik nr 2 – zobowiązanie  – data publikacji 29-04-2022   
Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną – data publikacji 29-04-2022
Załącznik nr 4 – wykaz narzędzi- data publikacji 29-04-2022
Załącznik nr 5 – JEDZ wersja xml   – data publikacji 29-04-2022 
Załącznik nr 5 – JEDZ wersja pdf – data publikacji 29-04-2022
Załącznik nr 6 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej – data publikacji 29-04.2022
Załącznik nr 7 – oświadczenie o aktualności danych JEDZ – data publikacji 29-03-2022
Załącznik nr 7 – aktualność JEDZ_NOWE BRZMIENIE – data publikacji 11-05-2022
Załącznik nr 8 – wzór umowy  – data publikacji 29-04-2022
Załącznik nr 9 – opis przedmiotu zamówienia  – data publikacji 29-04-2022
Załącznik nr 10 – oświadczenie wykonawcy  – data publikacji 11-05-2022
Załącznik nr 11 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – data publikacji 11-05-2022
Pytania i odpowiedzi do SWZ – data publikacji 05-05-2022

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – data publikacji 26-05-2022

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji 27-05-2022

Informacja o wyborze oferty – data publikacji 09-06-2022

 

Marzec 2022

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Znak sprawy: RZZO/DA/2022/08

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 21-03-2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia – data publikacji 21-03-2022   
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – data publikacji 21-03-2022   
Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną – data publikacji 21-03-2022
Załącznik nr 3 – JEDZ wersja xml   – data publikacji 21-03-2022 
Załącznik nr 3 – JEDZ wersja pdf – data publikacji 21-03-2022
Załącznik nr 4 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej – data publikacji 21.03.2022
Załącznik nr 5 – oświadczenie o aktualności danych JEDZ – data publikacji 21.03.2022
Załącznik nr 6 – wzór umowy  – data publikacji 21.03.2022
Załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia  – data publikacji 21.03.2022

Pytania i odpowiedzi do SWZ – data publikacji 29-03-2022

Załącznik graficzny do pytań i odpowiedzi – data publikacji 29-03-2022

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia  – data publikacji 19-04-2022

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji 20-04-2022

Informacja  o wyborze oferty dla części VI-X  – data publikacji 26-05-2022

Informacja  o wyborze oferty dla części I-V  – data publikacji 01-06-2022

Dostawa na podstawie umowy najmu maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Znak sprawy: RZZO/DA/2022/07

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 11-03-2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia – data publikacji 11-03-2022   
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – data publikacji 11-03-2022   
Załącznik nr 2 – oświadczenie  – data publikacji 11-03-2022
Załącznik nr 3 – podwykonawstwo – data publikacji 11-03-2022
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia  – data publikacji 11-03-2022
Załącznik nr 5 – wzór umowy dla części 1 – data publikacji 11.03.2022
Załącznik nr 6 – wzór umowy dla części 2- data publikacji 11.03.2022
Załącznik nr 7 – wzór umowy dla części 3 – data publikacji 11.03.2022

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – data publikacji 21-03-2022

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji 22-03-2022

Informacja o wyborze oferty – data publikacji 22-03-2022

 

„Dostawa na podstawie umowy najmu spycharki niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim”

Znak sprawy: RZZO/DA/2022/06

Ogłoszenie o wyniku postępowania  – data publikacji 10-03-2022

 

„Dostawa na podstawie umowy najmu spycharki niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim”

Znak sprawy: RZZO/DA/2022/05

Ogłoszenie o wyniku postępowania  – data publikacji 09-03-2022

 

Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ładowarki kołowej jednonaczyniowej. Znak sprawy: RZZO/DA/2022/01

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 04-03-2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia – data publikacji 04-03-2022   
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – data publikacji 04-03-2022   
Załącznik nr 2 – JEDZ wersja xml – data publikacji 04-03-2022
Załącznik nr 2 – JEDZ wersja pdf – data publikacji 04-03-2022
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  – data publikacji 04-03-2022
Załącznik nr 4 – oświadczenie o aktualności danych – data publikacji 04-03-2022
Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia  – data publikacji 04-03-2022
Załącznik nr 6 – Warunki leasingowe – data publikacji 04-03-2022

Informacja techniczna – data publikacji 07-03-2022

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SWZ – data publikacji 25-03-2022

UWAGA! Został przesunięty termin składania ofert i otwarcia ofert. 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy NOWE BRZMIENIE  – data publikacji 25-03-2022   

Ogłoszenie o zamówieniu – sprostowanie  – data publikacji  25-03-2022

Załącznik nr 7 Bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2020 – data publikacji  25-03-2022 

Załącznik nr 8 Sprawozdanie wg wzoru F-01 za IV kwartał 2021 – data publikacji  25-03-2022 

Załącznik nr 9 Sprawozdanie finansowe wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta za 2019 – data publikacji  25-03-2022 

Załącznik nr 10 Sprawozdanie finansowe wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta za 2020 – data publikacji  25-03-2022 

Załącznik nr 11 Zestawienie należności i zobowiązań spółki-– data publikacji  25-03-2022

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia  – data publikacji 11-04-2022 

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji 12-04-2022   

Informacja o wyborze oferty  – data publikacji 29-04-2022

 

Luty 2022

„Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki na odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11” . Znak sprawy: RZZO/DA/2022/04

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – data publikacji 14-02-2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – data publikacji 25-03-2022

 

Dostawa na podstawie umowy najmu maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Znak sprawy: RZZO/DA/2022/03

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 04-02-2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia – data publikacji 04-02-2022   
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – data publikacji 04-02-2022   
Załącznik nr 2 – oświadczenia – data publikacji 04-02-2022
Załącznik nr 3 – podwykonawstwo – data publikacji 04-02-2022
Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia – data publikacji 04-02-2022
Załącznik nr 5 – Wzór umowy do części 1 – data publikacji 04-02-2022
Załącznik nr 6 – Wzór umowy do części 2 – data publikacji 04-02-2022   
Załącznik nr 7 – Wzór umowy do części 3  – data publikacji 04-02-2022
Załącznik nr 8 – Wzór umowy do części 4 – data publikacji 04-02-2022

Załącznik nr 9 – Wzór umowy do części 5  – data publikacji 04-02-2022
Załącznik nr 10 – Wzór umowy do części  6 – data publikacji 04-02-2022

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia  – data publikacji 14-02-2022

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji 14-02-2022

Informacja o wyniku postępowania- data publikacji 23-02-2022

Styczeń 2022

Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki na zakup energii elektrycznej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dla Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. Znak sprawy: RZZO/DA/2021/19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – data publikacji 08-02-2022

Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01. Znak sprawy: RZZO/DA/2022/02

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – data publikacji 21-01-2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – data publikacji 03-03-2022

Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Znak sprawy: RZZO/DA/2021/17

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 11-01-2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia – data publikacji 11-01-2022
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – data publikacji 11-01-2022
Załącznik nr 2 – oświadczenia – data publikacji 11-01-2022
Załącznik nr 3 – zobowiązanie – data publikacji 11-01-2022
Załącznik nr 4 – wspólna oferta – data publikacji 11-01-2022
Załącznik nr 5 – podwykonawstwo – data publikacji 11-01-2022
Załącznik nr 6 – wykaz usług – data publikacji 11-01-2022
Załącznik nr 7 – wzór umowy – data publikacji 11-01-2022
Załącznik nr 8 – opis przedmiotu zamówienia – data publikacji 11-01-2022

Załącznik nr 9 – mapka obszaru – data publikacji 11-01-2022

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – data publikacji  19-01-2022 

Informacja z otwarcia ofert  – data publikacji 20-01-2022

Informacja o wyborze oferty – data publikacji  09-02-2022 

 

 

Grudzień 2021

„Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki na odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11” . Znak sprawy: RZZO/DA/2021/18

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – data publikacji  03-01-2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – data publikacji 11-02-2022

Listopad 2021

Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki na odbiór i transport, w celu dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji z terenu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., przy ul. Staroprzygodzkiej 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski” . Znak sprawy: RZZO/DA/2021/16

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy   

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   

 

Dostawa części zamiennych koniecznych do naprawy, naprawa oraz uruchomienie maszyny do rozrywania worków. Znak sprawy: RZZO/DA/2021/14

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji  09-11-2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia – data publikacji 09-11-2021
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – data publikacji  09-11-2021
Załącznik nr 2 – oświadczenia  –  data publikacji 09-11-2021
Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia  – data publikacji 09-11-2021
Załącznik nr 4 –  wzór umowy – data publikacji 09-11-2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – data publikacji  19-11-2021

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji 23-11-2021

Informacja o wyborze oferty  – data publikacji  23-11-2021

 

Wrzesień 2021

Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ładowarki kołowej jednonaczyniowej. Znak sprawy: RZZO/DA/2021/07

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji  22-09-2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia – data publikacji 22-09-2021
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – data publikacji  22-09-2021
Załącznik nr 2 – JEDZ wersja xml   – data publikacji  22-09-2021
Załącznik nr 2 – JEDZ wersja pdf   – data publikacji 22-09-2021
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  – data publikacji 22-09-2021
Załącznik nr 4 – oświadczenie o aktualności danych  – data publikacji 22-09-2021
Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną – data publikacji 22-09-2021
Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia – data publikacji 22-09-2021 
Załącznik nr 7 –  warunki lesingowe  – data publikacji 22-09-2021
Załącznik nr 8 – dokumenty finansowe   – data publikacji 07-10-2021
Pytania i odpowiedzi – data publikacji 07-10-2021

UWAGA! Został przesunięty termin składania ofert i otwarcia ofert. 


Załącznik nr 1 – formularz ofertowy NOWE BRZMIENIE – data publikacji  07-10-2021

Modyfikacja SWZ – data publikacji  15-10-2021
Ogłoszenie o zamówieniu – sprostowanie  – data publikacji  15-10-2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie  zamówienia   – data publikacji  25-10-2021

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji  26-10-2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  – data publikacji  09-11-2021

 

 

Lipiec 2021
Czerwiec 2021

Pytania i odpowiedzi do SWZ (2)  – data publikacji  19-07-2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania   – data publikacji  26-07-2021

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu   – data publikacji  29-07-2021

Maj 2021

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Znak sprawy: RZZO/DA/2021/05

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji  28-05-2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia – data publikacji 28-05-2021

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – data publikacji  28-05-2021

Załącznik nr 2 – JEDZ wersja XML – data publikacji 28-05-2021

Załącznik nr 2 – JEDZ wersja pdf – data publikacji 28-05-2021 

Załącznik nr 3 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej  – data publikacji 28-05-2021   

Załącznik nr 4 – oświadczenie o aktualności danych  – data publikacji 28-05-2021   

Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną – data publikacji 28-05-2021    

Załącznik nr 6 – wzór umowy – data publikacji 28-05-2021    

Załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia – data publikacji 28-05-2021   

Załącznik nr 7a – dokumentacja fotograficzna – data publikacji 28-05-2021   

Pytania i odpowiedzi do SWZ – data publikacji 08-06-2021 

Pytania i odpowiedzi do SWZ (2)  – data publikacji 11-06-2021 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia –  data publikacji 25-06-2021 

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji 28-06-2021   

Informacja z otwarcia ofert  dodatkowych – data publikacji 02-07-2021   

Informacja o wyniku postępowania   data publikacji 19-07-2021 

 

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. Znak sprawy: RZZO/DA/2021/04

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji  12-05-2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia – data publikacji 12-05-2021

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – data publikacji  12-05-2021

Załącznik nr 2 – JEDZ wersja XML – data publikacji 12-05-2021

Załącznik nr 2 – JEDZ wersja pdf – data publikacji 12-05-2021 

Załącznik nr 3 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej  – data publikacji 12-052021   

Załącznik nr 4 – oświadczenie o aktualności danych  – data publikacji 12-05-2021   

Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną – data publikacji 12-05-2021    

Załącznik nr 6 – wzór umowy – data publikacji 12-05-2021    

Załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia – data publikacji 12-05-2021   

Informacja o kwocie przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia – data publikacji 08-06-2021 

Informacja z otwarcia ofert  –  data publikacji 09-06-2021   

Informacja o wyborze oferty – data publikacji 21-06-2021 

Luty 2021

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma.  Znak sprawy: RZZO/DA/2021/03

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji  26-02-2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia – data publikacji 26-02-2021

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – data publikacji  26-02-2021

Załącznik nr 2 – JEDZ wersja XML – data publikacji 26-02-2021

Załącznik nr 2 – JEDZ wersja pdf – data publikacji 26-02-2021 

Załącznik nr 3 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej  – data publikacji 26-02-2021   

Załącznik nr 4 – oświadczenie o aktualności danych  – data publikacji 26-02-2021   

Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną – data publikacji 269-02-2021    

Załącznik nr 6 – wzór umowy – data publikacji 26-02-2021    

Załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia – data publikacji 26-02-2021    

Pytania i odpowiedzi do SWZ  – data publikacji 05-03-2021 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia data publikacji 11-03-2021 

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji 11-03-2021    

Informacja o wyborze oferty – data publikacji 26-03-2021 

 

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.  Znak sprawy: RZZO/DA/2021/02

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji  19-02-2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia – data publikacji 19-02-2021

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – data publikacji 19-02-2021

Załącznik nr 2 – JEDZ wersja XML – data publikacji 19-02-2021

Załącznik nr 2 – JEDZ wersja pdf – data publikacji 19-02-2021 

Załącznik nr 3 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej  – data publikacji 19-02-2021   

Załącznik nr 4 – oświadczenie o aktualności danych  – data publikacji 19-02-2021   

Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną – data publikacji 19-02-2021    

Załącznik nr 6 – wzór umowy – data publikacji 19-02-2021    

Załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia – data publikacji 19-02-2021    

Załącznik nr 8 – identyfikator postępowania  – data publikacji 19-02-2021   

Pytania i odpowiedzi SWZ (1)  – data publikacji  24-02-2021

Załącznik graficzny do wyjaśnień  – data publikacji  24-02-2021  

Pytania i odpowiedzi SWZ (2)  – data publikacji  26-02-2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinalizowania zamówienia  – data publikacji  04-03-2021

Informacja z otwarcia ofert  – data publikacji  04-03-2021

Informacja o wyborze oferty – data publikacji  15-03-2021

 

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01  z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.  Znak sprawy: RZZO/DA/2021/01

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 05-02-2021 

Specyfikacja Warunków Zamówienia – data publikacji 05-02-2021 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – data publikacji 05-02-2021 

Załącznik nr 2 – JEDZ wersja XML – data publikacji 05-02-2021

Załącznik nr 2 – JEDZ wersja pdf – data publikacji 05-02-2021 

Załącznik nr 3 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej – data publikacji 05-02-2021    

Załącznik nr 4 – oświadczenie o aktualności danych – data publikacji 05-02-2021    

Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną – data publikacji 05-02-2021    

Załącznik nr 6 – wzór umowy – data publikacji 05-02-2021    

Załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia – data publikacji 05-02-2021    

Załącznik nr 8 – identyfikator postępowania  – data publikacji  05-02-2021   

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie  zamówienia  – data publikacji 18-02-2021 

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji 18-02-2021     

Informacja o wyborze oferty  – data publikacji 01-03-2021 

 

Grudzień 2020

Przetarg nieograniczony na dostawę na podstawie umowy najmu maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim – liczba części:6.  Znak sprawy: RZZO/TI/2020/14

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 31-12-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – data publikacji 31-12-2020

Pytania i odpowiedzi do SIWZ  – data publikacji 07-01-2021

Informacja z otwarcia ofert   –  data publikacji 11-01-2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  –  data publikacji 29-01-2021

 

 

Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12  (liczba części/zadań 4).  Znak sprawy: RZZO/TI/2020/13

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 30-12-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – data publikacji 30-12-2020

Ogłoszenie o zamówieniu w dzienniku europejskim – data publikacji 04-01-2021

Informacja o unieważnieniu postępowania – data publikacji 18-01-2021

 

 

 

Lipiec 2020

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07
z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
Znak sprawy: RZZO/TI/2020/8

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 29-07-2020   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – data publikacji 29-07-2020   

Formularz oferty – załącznik nr 1 – data publikacji 29-07-2020    

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2  – data publikacji 29-07-2020      

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – data publikacji 29-07-2020    

Projekt umowy – załącznik nr 4  – data publikacji 29-07-2020     

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5- data publikacji 29-07-2020    

Wyjaśnienie treści SIWZ – data publikacji 03.08.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji 11.08.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – data publikacji 01.09.2020 r.

 

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
Znak sprawy: RZZO/TI/2020/7

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 22-07-2020   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – data publikacji 22-07-2020   

Formularz oferty – załącznik nr 1 – data publikacji 22-07-2020    

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2  – data publikacji 22-07-2020      

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – data publikacji 22-07-2020    

Projekt umowy – załącznik nr 4  – data publikacji 22-07-2020     

Szczegółowy opis przedmiotu – załącznik nr 5- data publikacji 22-07-2020    

Wykaz klauzul dodatkowych– załącznik nr 5 – data publikacji 22.07.2020 r.

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie– załącznik nr 6 – data publikacji 22.07.2020 r.

Szkodowość – data publikacji 22.07.2020 r.   

Wyjaśnienie treści SIWZ – data publikacji 29.07.2020 r.

Załącznik do wyjaśnień – data publikacji 29.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert  – data publikacji 04.08.2020 r.  

Czerwiec 2020

Brak nowych przetargów w miesiącu czerwcu 2020

 
Maj 2020

Brak nowych przetargów w miesiącu maju 2020

 
Kwiecień 2020
Marzec 2020
 
Grudzień 2019

Zakup Energii Elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. do obiektów RZZO Sp. z o.o. ZNAK SPRAWY RZZO/TI/2019/14

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji  06-12-2019   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – data publikacji 06-12-2019        

Formularz oferty – data publikacji 06-12–2019     

Formularz cenowy  – data publikacji 06-12–2019     

Oświadczenie art. 25 – data publikacji 06-12-2019    

Opis przedmiotu zamówienia  – data publikacji 06-12-2019      

Wykaz dostaw i procesów TPA – data publikacji 06-12-2019        

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – data publikacji 06-12-2019     

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji  16-12-2019   

Zawiadomienie o wyborze oferty   – data publikacji 23-12-2019     

 

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony fizycznej terenów oraz obiektów RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Znak sprawy: RZZO/TI/2019/12

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 29-11-2019   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – data publikacji 29-11-2019   

Formularz oferty – załącznik nr 1 – data publikacji 29-11–2019    

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2  – data publikacji 29-11-2019      

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – data publikacji 29-11-2019    

Projekt umowy – załącznik nr 4  – data publikacji 29-11-2019     

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 data publikacji 29-11-2019    

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji 11-12-2019    

Zawiadomienie o wyborze oferty   – data publikacji 23-12-2019     

Listopad 2019
 
Sierpień 2019
Lipiec 2019
Kwiecień 2019
2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)