Zamówienia publiczne – Aktualne

W przypadku dokumentów z ograniczonym dostępem, nalezy uzyskać hasło. Uzyskanie hasła dostępu możliwe po wcześniejszym wysłaniu pisma w tej sprawie na nr faksu: 62/ 737 58 26 lub skanu na adres e-mail: info@rzzo.com.pl

Grudzień 2020

Przetarg nieograniczony na dostawę na podstawie umowy najmu maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim – liczba części:6.  Znak sprawy: RZZO/TI/2020/14

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 31-12-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – data publikacji 31-12-2020

Pytania i odpowiedzi do SIWZ  – data publikacji 07-01-2021

Informacja z otwarcia ofert   –  data publikacji 11-01-2021

 

 

Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12  (liczba części/zadań 4).  Znak sprawy: RZZO/TI/2020/13

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 30-12-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – data publikacji 30-12-2020

Ogłoszenie o zamówieniu w dzienniku europejskim – data publikacji 04-01-2021

Informacja o unieważnieniu postępowania – data publikacji 18-01-2021

 

 

 

Lipiec 2020

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07
z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
Znak sprawy: RZZO/TI/2020/8

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 29-07-2020   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – data publikacji 29-07-2020   

Formularz oferty – załącznik nr 1 – data publikacji 29-07-2020    

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2  – data publikacji 29-07-2020      

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – data publikacji 29-07-2020    

Projekt umowy – załącznik nr 4  – data publikacji 29-07-2020     

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5- data publikacji 29-07-2020    

Wyjaśnienie treści SIWZ – data publikacji 03.08.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji 11.08.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – data publikacji 01.09.2020 r.

 

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
Znak sprawy: RZZO/TI/2020/7

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 22-07-2020   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – data publikacji 22-07-2020   

Formularz oferty – załącznik nr 1 – data publikacji 22-07-2020    

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2  – data publikacji 22-07-2020      

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – data publikacji 22-07-2020    

Projekt umowy – załącznik nr 4  – data publikacji 22-07-2020     

Szczegółowy opis przedmiotu – załącznik nr 5- data publikacji 22-07-2020    

Wykaz klauzul dodatkowych– załącznik nr 5 – data publikacji 22.07.2020 r.

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie– załącznik nr 6 – data publikacji 22.07.2020 r.

Szkodowość – data publikacji 22.07.2020 r.   

Wyjaśnienie treści SIWZ – data publikacji 29.07.2020 r.

Załącznik do wyjaśnień – data publikacji 29.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert  – data publikacji 04.08.2020 r.  

Czerwiec 2020

Brak nowych przetargów w miesiącu czerwcu 2020

 
Maj 2020

Brak nowych przetargów w miesiącu maju 2020

Kwiecień 2020
Marzec 2020
 
Grudzień 2019

Zakup Energii Elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. do obiektów RZZO Sp. z o.o. ZNAK SPRAWY RZZO/TI/2019/14

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji  06-12-2019   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – data publikacji 06-12-2019        

Formularz oferty – data publikacji 06-12–2019     

Formularz cenowy  – data publikacji 06-12–2019     

Oświadczenie art. 25 – data publikacji 06-12-2019    

Opis przedmiotu zamówienia  – data publikacji 06-12-2019      

Wykaz dostaw i procesów TPA – data publikacji 06-12-2019        

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – data publikacji 06-12-2019     

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji  16-12-2019   

Zawiadomienie o wyborze oferty   – data publikacji 23-12-2019     

Przetarg nieograniczony na usługę ochrony fizycznej terenów oraz obiektów RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Znak sprawy: RZZO/TI/2019/12

Ogłoszenie o zamówieniu – data publikacji 29-11-2019   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – data publikacji 29-11-2019   

Formularz oferty – załącznik nr 1 – data publikacji 29-11–2019    

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2  – data publikacji 29-11-2019      

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – data publikacji 29-11-2019    

Projekt umowy – załącznik nr 4  – data publikacji 29-11-2019     

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 data publikacji 29-11-2019    

Informacja z otwarcia ofert – data publikacji 11-12-2019    

Zawiadomienie o wyborze oferty   – data publikacji 23-12-2019     

Listopad 2019
 
Sierpień 2019
Lipiec 2019
Kwiecień 2019
2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.”)